V letech 2015-2018 kůrovec zničil prosty se zastoupením smrku na třetině území ČR. V roce 2019 se bude kalamita dále šířit a ohrožovat lesy všech vlastníků. V ohrožení jsou téměř všechny smrkové porosty. Podcenění situace může pro vlastníka lesa znamenat ztrátu hodnoty majetku či udělení pokut ve výši až milion korun.

Nový informační portál http://www.nekrmbrouka.cz poskytuje vlastníkům lesa základní informace o jejich právech a povinnostech v souvislosti s řešením aktuální situace v lesích zasažených kůrovcovou kalamitou. Na vzniku informační kampaně a Kalamitního kůrovcového desatera se podíleli Lesy České republiky a Ministerstvo zemědělství.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Lesy České republiky upozorňují, že v současné době je na celou řadu činností souvisejících s bojem proti kůrovcové kalamitě a na následná opatření možno čerpat finanční příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž celková výše pro rok 2019 oproti dřívějším letům výrazně vzrostla. Lze tak snížit náklady na zalesnění lesa, jeho zajištění, výchovné zásahy, ale i na některá opatření ochrany lesa (postřik kůrovcového dříví, odkornění, štěpkování napadených mladých porostů, použití insekticidních sítí nebo kombinovaná aplikace insekticidního postřiku a sítě) a další činnosti. Informaci o možných finančních příspěvcích a podrobnosti postupu jejich čerpání poskytují odborní lesní hospodáři, jejichž seznam je k dispozici zde: http://eagri.cz/prispevky.lesy. Finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím příslušného krajského úřadu.

Na webu je k dispozici také mapa ploch s rizikem šíření kůrovců.

Kalamitní kůrovcové desatero

  1. Odstraňovat pro kůrovce atraktivní dříví z polomů a úmyslné těžby
  2. Důsledně vyhledávat napadené stromy
  3. Včasně a účinně asanovat
  4. Používat mechanickou a chemickou asanaci
  5. Asanovat skládky
  6. Nenechávat napadené dříví bez asanace v lese nebo jeho blízkosti
  7. Dočišťovat ohniska žíru
  8. Neplýtvat kapacitami a energií
  9. Prohlubovat vědomosti a využívat poradenství
  10. Hledat řešení a komunikovat

Více informací na www.nekrmbrouka.cz.