V oblasti mobility se Ostrava může pochlubit rozsáhlou, moderní sítí veřejné dopravy, pokrokovými přístupy při zavádění nových opatření v udržitelné mobilitě a aktivní spoluprací na české i evropské úrovni. Vzhledem k polyfunkčnímu charakteru města konkuruje městské hromadné dopravě individuální automobilová doprava. Město na uvedenou situaci reagovalo integrací dopravního systému, který umožňuje napojení příměstské hromadné dopravy na městský dopravní systém. Významná část hlavního centra města je uzavřena pro automobilovou dopravu, což přispívá k vysokému podílu pěší mobility (28,2 %). Tento podíl může dále zvýšit případné zřízení nízkoemisních zón. Ostrava také plánuje do roku 2025 ztrojnásobit využití stále se rozšiřující sítě cyklotras (250 km), například podporou bikesharingu.

Další informace

Městská hromadná doprava

Počet cestujících přepravených Dopravním podnikem Ostrava v roce 2016.

Městská hromadná doprava

Po 10 letech mírného trvalého poklesu počet cestujících opět stoupá.

Městská hromadná doprava

 

 

Městská hromadná doprava

Podíl nízkoemisních autobusů MHD v Ostravě. Jde o autobusy splňující normy EURO5, EURO6 a na CNG pohon.

Městská hromadná doprava

Zahájení služby akceptace bezkontaktních platebních karet ve všech prostředcích MHD Ostrava. Vliv na nárůst uživatelů MHD.

Městská hromadná doprava

Elektronický systém prodeje jízdenek v MHD je z pohledu moderního pojetí a výhodnosti pro cestující teprve druhým na světě (po Londýnu).

Dopravní terminály

V rámci integrace dopravy byly v nedávné minulosti vybudovány 4 hlavní přestupní terminály (Svinov mosty, Hlavní nádraží, Hranečník, Dubina).

Cyklistická doprava

Délka cyklistických tras, pruhů a stezek v Ostravě k 1. 12. 2016.

Cyklistická doprava

Cílový stav délky cyklotras a cyklostezek, vycházející z Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě.

Projekty

 • Bikesharing
 • Nízkoemisní zóny
 • Rekonstrukce ul. Bohumínská
 • Nové dopravní hřiště Svinov
 • Ekologizace vozového parku
 • Resolve
 • Cyklostezky podél Ostravice a Odry
 • Chytré dopravní systémy
 • Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova
 • Nová zastávka Karolína
 • Trolejbus Karolina
 • Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa
 • Autobusový terminál Dubina Interspar
 • Lanová dráha
 • Terminál Hranečník
 • Zdravě po Ostravě
 • Přednádražní prostor Svinov
 • Tlumení hluku při provozu tramvají
Místo
Ostrava
Adresa
Centrum města
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Bikesharing

Dlouho připravovaný systém sdílení jízdních kol, který je součástí Strategického plánu rozvoje města FajnOVA, bude v Ostravě fungovat od 1. května. Stanice s koly budou umístěny na celkem 39 místech v širším centru města. V první vlně bude k dispozici 180 kol městského typu s nízkým nástupem, protišlapnou brzdou a praktickým košíkem na drobná zavazadla. Službu bude v Ostravě poskytovat společnost Rekola Bikesharing, a město za ni nebude nic platit.

Podmínky použití na www.rekola.cz.

Více informací zde.

Místo
Ostrava
Previous Next

Nízkoemisní zóny

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO), který byl zpracován v rámci „Střednědobé strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. Cílem PZKO bylo vytvořit komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.

Jedním z opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je pod kódovým označením AB7 také zavádění tzv. nízkoemisních zón, kde je omezen provoz silničních motorových vozidel ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vedení města v návaznosti na PZKO rozhodlo o zpracování „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy“. Tato studie byla vytvořena v rámci výzvy č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast „5. Životní prostředí ve městech a obcích“ a podoblast „5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita“.

Ve studii, která byla podrobena připomínkovému řízení Ministerstva životního prostředí, je navržen vznik dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Vznesené připomínky byly doplněny v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 a také projednány s dotčenými městskými obvody.

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy je ke stažení zde: http://zdravaova.cz/doc/studie_proveditelnosti_27-03-18.pdf

Ze studie vyplynulo, že zavedení nízkoemisních zón vyžaduje nezanedbatelné náklady. Vzhledem k předpokládanému snížení imisní zátěže by ale vynaložení těchto prostředků nebylo dostatečně efektivní. Proto se vedení města shodlo na tom vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Viz Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě.


 

Rekonstrukce ul. Bohumínská

Bohumínská ulice se přestěhuje pod zem

Vrátit centru Slezské Ostravy prostor a půvab – takový je záměr vedení města, které přišlo s myšlenkou zahloubit širokou čtyřproudovou Bohumínskou ulici pod zem a na povrchu ji přebudovat na klasickou dvouproudovou městskou komunikaci s omezenou rychlostí, přechody pro chodce a zpomalovacími prvky. Ve středu 6. prosince o tom informoval primátor Tomáš Macura.

Projekt se týká více než kilometrového úseku stávající Bohumínské mezi kříženími s ulicemi Dědičnou a Těšínskou. Studie proveditelnosti stavby dopadla uspokojivě, proto město vypsalo už i veřejnou zakázku na zpracování investičního záměru, v níž uspěla pražská společnost Samson. Investiční záměr, za který město zaplatí 930 tisíc korun, by měl být hotov v polovině příštího roku. Jeho nedílnou součástí bude i návrh architektonické revitalizace dotčeného území.

„Cílem města je odstranit významnou dopravní bariéru, která v podstatě zlikvidovala historické centrum Slezské Ostravy. Chceme zejména stáhnout pod zem tranzitní nákladní dopravu a část individuální automobilové dopravy a ulevit tak dopravě v těchto místech. Současně tam chceme vytvořit prostředí, které bude příjemnější pro život. To znamená, rozšířit veřejný prostor, zejména Gagarinovo náměstí, a vytvořit lepší předpoklady pro budoucí rozvojové projekty na slezskoostravském břehu řeky Ostravice,“ zdůvodnil plánovanou stavbu primátor Macura.

Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou dopravní investici, nelze čekat, že její realizace začne dřív než po roce 2020. Náklady nejsou zatím vyčísleny, hrubý odhad ale míří někde ke dvěma miliardám korun. Město předpokládá, že část těchto prostředků získá z domácích a evropských dotačních titulů.

Jak informoval primátor Tomáš Macura, podobné úmysly jako v případě Bohumínské ulice má vedení města i ohledně Místecké. „Také tato ulice tvoří významnou dopravní bariéru uprostřed města a rádi bychom i ji svedli pod zem. Nicméně v tomto případě nejsme s přípravami tak daleko, abychom zadávali investiční záměr,“ vysvětlil situaci Tomáš Macura.

Nové dopravní hřiště Svinov

Svinov dostane moderní dopravní hřiště

Moderní dopravní hřiště s elektroautíčky, díky nimž si děti budou moci vyzkoušet nejen roli chodců či cyklistů, ale také řidičů, dále atletický ovál, fotbalové hřiště, tenisový kurt a třípodlažní budova zázemí s učebnou pro 30 žáků, šatnami, klubovnou, sklady či garážemi vzniknou u Základní školy v ulici Bílovecké ve Svinově. Podrobnosti sdělili radní pro dopravu Lukáš Semerák a starostka Svinova Helena Wieluchová.

Areál na ploše 3,5 hektaru se začne stavět už v příštím roce, kompletně hotov by měl být v roce 2019. V době školní výuky bude sloužit dětem, odpoledne a o víkendech bude přístupný i široké veřejnosti. Podle zatím jen hrubých odhadů by stavba mohla přijít na 50 milionů korun. Zhruba 20 milionů by mohla stát výstavba dopravního hřiště a venkovních sportovišť, 30 milionů jsou předpokládané náklady na objekt zázemí.

„Ostrava nemá v současné době dostatečné zázemí pro povinné vzdělávání žáků základních škol v oblasti dopravní bezpečnosti. Projektem dopravního hřiště ve Svinově splácíme jakýsi historický dluh pro tu část Ostravy, která nezahrnuje pouze Svinov, ale zejména Porubu a další městské části,“ vysvětli důvody, pro které se město rozhodlo financovat tuto stavbu, radní Lukáš Semerák.

Do budoucna by tak Ostrava měla mít minimálně tři dopravní hřiště. Pro oblast Ostravy-Jihu je určeno dopravní hřiště u Základní školy Alberta Kučery, na kterém nechalo město loni opravit povrchy. Pro oblast Moravské Ostravy, Slezské Ostravy a Mariánských Hor slouží dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze, které projde v příštím roce rekonstrukcí a dostavbou.

Hřiště ve Svinově bude nicméně nejmodernější a jako jediné ve městě bude vybaveno elektroautíčky, světelnou signalizací, měřením rychlosti a dalšími atributy silničního provozu, které umožní dětem vyzkoušet si při hodinách dopravní výchovy roli řidiče motorového vozidla a zároveň podstatně zatraktivní výuku.

Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Ekologizace vozového parku

Obnova vozového parku úřadu a příspěvkových organizací města Ostravy

V oblasti provozování nízkoemisních vozidel plánuje Ostrava v rámci obnovy vozového parku magistrátu města a jeho příspěvkových organizací pořízení 24 nízkoemisních vozidel, z nichž 18 bude poháněno stlačeným zemním plynem (CNG), 17 z nich bude sloužit Městké Policii, a díle 6 elektromobilů, které budou využívány úřady městských částí.

Místo
Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství
www
Previous Next

Resolve

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární město Opava. Spolufinancování je zajištěno prostřednictvím operačního programu INTERREG EUROPE.

Projekt je mezinárodní za účasti partnerů osmi států, včetně Moravskoslezského kraje. Mezi partnery jsou zástupci akademické sféry (Erasmus University Rotterdam), dále města a regiony  Roermond (Nizozemsko), Reggio Emilia (Itálie), Manchester (Anglie), Maribor (Slovinsko), Växjö (Švédsko), Almada (Portugalsko) a Varšava (Polsko).

Cílem projektu RESOLVE je výměna zkušeností v prostředí udržitelné dopravy v jednotlivých městech, která přispěje k omezení individuální automobilové dopravy, a tím ke snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech. Udržitelnost v dopravě je v rámci projektu myšlena v souvislosti s cestami občanů za nákupy a dopravou samotného zboží do obchodů. Projekt do jisté míry generuje impuls, jak pro veřejnou správu, tak pro občany a podnikatele, k  přechodu na udržitelnou nízkouhlíkovou mobilitu přepravy osob i zboží (zlepšení infrastrukturní napojení obchodů na síť cyklostezek, lepší dostupnost MHD, zlepšení logistiky dopravy zboží do obchodů).

Výstupem projektu je tvorba akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou za obchodem a službami v centrech měst a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb.

Projekt zohledňuje místní specifika jednotlivých měst, v prostředí města Ostravy si klade za cíl podpořit rozvoj centra, rozvoj maloobchodu v centru a celkově přispět ke zlepšení dostupnosti městského centra, potažmo maloobchodu, formou nízkouhlíkové dopravy.

Další informace: www.interregeurope.eu

Cyklostezky podél Ostravice a Odry

Podstatné je přiblížit řeku lidem, umožnit obyvatelům a návštěvníkům města lepší podmínky pro relaxaci, sport a bezproblémový pohyb (pěších a cyklistů) kolem řek Odry a Ostravice za současného zlepšení vodního toku řeky Ostravice a okolního prostředí. Část Hornické muzeum – Koblovský most napojuje turistickou lokalitu Landek na centrum města.

Ukončením prací na všech zmíněných úsecích vzniklo 16 km nově vybudovaných cyklostezek na území města Ostravy.

Úsek  Popis Termín realizace – ukončení
1  Slezskoostravský hrad, Hrabová 08/2012-10/2014
2  Koblovský most – lávka Kamenec 05/2013
3  Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad 07/2013 – 06/2015
4  komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu 05/2012 – 09/2013
5  Hornické muzeum–Koblovský most (samostatný projekt) 03/2012 –06/2012

Chytré dopravní systémy

Inteligentní dopravní systémy (IDS)

Inteligentní dopravní systémy (IDS) se člení na čtyři části a jejich cílem je zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi na silnicích a nižším ekologickým zatížením prostředí.

Podpora veřejné dopravy:

je první částí IDS řešenou ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi (OKAS). Zabývá se efektivnějším řízení ve městě, tedy zajištěním plynulosti a bezpečnosti provozu při současné preferenci městské hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí

Inteligentní zastávky:

představují druhou část IDS, řešenou s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které podávají informace cestujícím v reálném čase, v závislosti na skutečném provozu.

Palubní počítače a inteligentní dispečerské řízení a odbavovací systémy do vozidel MHD:

má v gesci Dopravní podnik Ostrava.

Inteligentní dopravní systémy, I. etapa – navigace řidičů na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části města:

Systém navádění na volná parkovací místa byl uveden do provozu k 1. červenci 2010. Jedná se o sběr informací o obsazenosti parkovišť a parkovacích objektů v centru města a zobrazování informací o počtu volných parkovacích míst ve 13 lokalitách na příjezdu do centra města a v samotném centru (celkem 30 naváděcích tabulí). Zároveň byl vytvořen dopravní portál, kde zájemci naleznou aktuální informace o dopravní situaci ve městě.

Místo
Ostrava
Adresa
Průmyslová
Ostrava
www
Previous Next

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Jedná se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklotras na ulicích Novinářská a Výstavní. První úsek trasy začíná napojením na stávající cyklostezku před okružní křižovatkou ulic U Stadionu, Baarova a Novinářská, přechází ulici Baarova, pokračuje kolem ul. Novinářská a končí napojením na cyklostezku na ul. 28. října. Druhý úsek začíná napojením na stávající cyklostezku před ul. Zelená, pokračuje kolem ul. Výstavní a je zakončena napojením na stávající cyklostezku před křižovatkou ul. Průmyslová a Železárenská.

Stezka je vybudována převážně jako na dělená stezka – část pro cyklisty (blíže vozovce š. 2 m) a na část pro chodce (dále od vozovky š. 2 m). Současně s vybudování cyklistické stezky dochází k úpravě přilehlých autobusových zastávek, doplnění bezpečnostních zábradlí, přejezdů a úprava parkovacích stání a zpevněných ploch , které jsou v bezprostřední blízkosti stezky. Křížení cyklostezky a chodníků s příjezdy k bočním nemovitostem jsou nově řešena prostřednictvím stavebně upraveného zpomalovacího prahu. Cyklistická stezka bude provedena z červeně probarvené živice, Konstrukce chodníku bude provedena ze zámkové dlažby.

Stavba je financována prostřednictvím dotačního titulu IROP.

Realizace byla zahájena v 08/2017 a dokončena v 12/2017.

Zpracovatelem PD pro DPS je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.

Cena realizace stavby dle SOD: 8,9 mil. Kč.

Zhotovitelem stavby: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.


Projekt CYKLOTRASA Y – PRŮMYSLOVÁ, BAAROVA byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Místo
Nová Karolína
Adresa
28. října
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Nová zastávka Karolína

Nová tramvajová zastávka MHD – Nová Karolina

Moderní, bezbariérová zastávka je umístěna mezi tramvajovou zastávkou Náměstí Republiky a tramvajovou zastávkou Elektra, případně Výstaviště. Zastávka je řešena jako sdružená – u jedné hrany zastavují jak tramvaje, tak i autobusy, což ulehčuje občanům přestup a zároveň zpřehledňuje dopravní řešení tohoto místa. Na zastávce nechybí přístřešky pro cestující s lavičkami, zábradlí se skly ani jízdenkové automaty.

Termín realizace/ukončení         06/2012 – 3/2013

Trolejbus Karolina

Trolejbusová trať Karolina – 1. etapa

Nově vybudovaná trolejbusová trať vede z Českobratrské ulice na Novou Karolinu. Výstavba této tratě byla podmíněna rozšířením technologie měnírny (z konce 80. let), umožňující napájení trolejbusové tratě. Trolejbusová trať vede prodlouženou Porážkovou ulicí přímo do oblasti Karoliny, kde pokračuje ulicí K Trojhalí. Trolejbusy na své cestě na Karolinu obsluhují novou zastávku u železniční zastávky Ostrava-Stodolní a končí na zastávce Karolina U Lávky u obchodního centra Forum Nová Karolina.

Termín realizace/ukončení         2012 – 07/2013

 

Místo
Hulváky
Adresa
Sokola Tůmy
Ostrava
www
Previous Next

Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa

Vybudováním přestupního uzlu došlo ke zlepšení možností přestupu mezi trolejbusovou, autobusovou a tramvajovou dopravou v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Byla postavena nová páteřní komunikace, 4 zastávky MHD a 3 nové objekty, které slouží jako měnírna MHD, sociální zařízení MHD a veřejné toalety.

Termín realizace/ukončení         4/2014 – 8/2015

Místo
Ostrava
Adresa
Horní
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Autobusový terminál Dubina Interspar

Výstavbou terminálu Dubina Interspar došlo k zajištění optimalizace autobusových linek MHD na trase Ostrava, Dubina – Ostrava, ÚAN a omezení nadbytečného souběžného úseku s tramvajovými linkami na této trase.

Jednalo se o výstavbu zpevněné plochy umožňující odstavení autobusů, včetně nástupní a výstupní zastávky MHD. Stavba byla dělena na tři samostatné stavební objekty: zpevněné plochy terminálu, odvodnění zpevněných ploch a veřejné osvětlení.

Termín realizace/ukončení         4/2015 – 9/2015

Lanová dráha

K mimořádným plánovaným projektům Ostravy patří lanová dráha propojující centrum města s nejfrekventovaněji navštěvovanými turistickými atraktivitami (až 1,3 mil. návštěvníků ročně). Výsledky studie proveditelnosti ukázaly, že projekt je životaschopný a může postoupit do další fáze. Lanovka nebude vzhledem k nákladům součástí MHD, ale bude na ni napojena. Projekt byl rozdělen do 3 samostatných úseků, přičemž hlavní trasa, tedy propojení 2 nejnavštěvovanějších oblastí: technická památka Dolní oblast Vítkovice (3. nejnavštěvovanější turistický cíl v ČR) se ZOO, by měla spojit tyto cíle do 11,5 minut jízdy. Město v současné době hledá investora a zvažuje nejvhodnější formu PPP (public private partnership). Kromě snížení IAD v centru města by lanovka navázala na ostravskou historii, kdy obyvatelům nad hlavami jezdívaly vozíky uhelné lanové dráhy jako každodenní kolorit průmyslové éry.

Místo
Hranečník
Adresa
Těšínská
Ostrava-Slezská Ostrava
www
Previous Next

Terminál Hranečník

Projekt byl realizován severovýchodní části Slezské Ostravy, v blízkosti bývalých těžebních lokalit Zárubek a Jan Maria v okolí bývalé tramvajové smyčky na Hranečníku. V dotčeném místě, ovlivněném poklesy z důlní činnosti, bylo toto území nejprve sanováno. Sanací vytvořený pozemek byl vzhledem k existujícím vazbám předurčen pro vznik přestupního uzlu – stavby terminálu Hranečník, který umožní cestujícím individuální i veřejné osobní přepravy z oblastí Karviné a Havířova zde přestoupit na tramvaje a trolejbusy – páteřní ekologickou veřejnou dopravu, směřující dále do centra města.

Zastávky městské a příměstské dopravy, které byly v minulosti rozptýleny po celé ploše areálu, jsou nyní koncentrovány do jednoho bodu, čímž došlo ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících i optimalizaci pěších vazeb při přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová vs. tramvajová, v budoucnu i trolejbusová doprava).

Lepšímu komfortu cestujících přispěje i zastřešení nástupišť a hlavních pěších tras v návaznosti na objekt sociálního zázemí a vybavenosti. Pro informovanost a komfort cestujících jsou jednotlivá nástupiště osazena informační panely s informacemi o odjezdech jednotlivých spojů, reproduktory místního rozhlasu a kamerovým systémem.

Termín realizace/ukončení         2014/2016

 

Zdravě po Ostravě

Využívání šetrné dopravy není možné bez zvýšení její reálné atraktivity, ale také bez odpovídající propagace a osvěty. Významným nástrojem podpory šetrných forem dopravy, tedy MHD (zejména elektrické trakce), cyklo a pěší dopravy se stala populární Internetová stránka „Zdravě po Ostravě“, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu a je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel Ostravy o formách dopravy šetrných k životnímu prostředí. Součástí projektu byla také popularizace dalších projektů místního i celostátního významu, např. Do školy na kole, Do práce na kole, Dýchám pro Ostravu atd. Klíčovým prvkem podpory je přesvědčení, že  občan/obyvatel města  vnímá význam kvalitního životního prostředí a uvědomuje si, že i on může svým přístupem v oblasti dopravy přispět k jeho zlepšení.

Projekt Zdravě po Ostravě je financován z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Místo
Svinov
Adresa
Opavská
Ostrava-Svinov
www
Previous Next

Přednádražní prostor Svinov

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov

Společným projekt statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje spočíval v revitalizací přestupního uzlu, kde následně vznikl dopravní terminál nadregionálního významu, který propojuje a integruje vlakovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou. Nový terminál zajišťuje nejen maximální pohodlí, ale také větší bezpečnost pro uživatele. Na první pohled rekonstrukce a přestavba Svinovských mostů a blízkého okolí prostor zkrášluje.

Termín realizace/ ukončení:       2010-2013

Tlumení hluku při provozu tramvají

Ostrava použije na nejfrekventovanější tramvajové trati novou, unikátní českou technologii tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká odvalováním kol po kolejnici a hluku trakčních motorů. Jedná se o takzvané kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS®, který je vyráběn pouze z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu. A to z recyklované pryže ze starých pneumatik a z recyklovaných syntetických a technických textilií používaných v automobilech Tyto bezodpadové výrobky naplňují kritéria uzavřené ekonomiky a využívají dosud nezpracovávaný technologický a průmyslový syntetický odpad. Díky vlastnostem základního syntetického materiálu STERED® může být povrch kolejových absorbérů opatřen živou vegetací trávníků, případně sukulentních rostlin (rozchodníků), nebo může povrch být opatřen umělým trávníkem. Všechny varianty povrchu zachovávají velmi dobré absorbční vlastnosti a umožňují odpařování vody v městském prostoru. Tím dochází ke zlepšení městského klimatu, snížení prašnosti a přehřívání ulic a bulvárů. Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejí zřídit lehkou a snadno demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, který se nechá na vnější straně porůst lokálními a nenáročnými rostlinami.

Tematické články

| 19. září 2018

22. září dojedete na Den otevřených dveří OZO na rekole zdarma

Číst ...
| 17. září 2018

Do práce na kole – zářijová výzva

Číst ...
| 6. září 2018

Ostrava se připojí ke kampani Evropský týden mobility

Číst ...
| 31. srpna 2018

Nahlédněte pod pokličku veřejné dopravy

Číst ...